Батьківські збори у 7 класі

Тема: « Міфи і факти про алкоголь»

Мета:усвідомлення батьками власноїзначущості в профілактицінаркотичних та алкогольних проблем у дитини.

Завданнязаняття:надатиможливістьбатькам оцінитивласнийсімейнийрівеньпрофілактичнихдій; звернутиувагубатьків на хибніуявлення та думки щодопрофілактикинаркотичних та алкогольних проблем; проаналізувати роль батьків в профілактиціданих проблем.

Методичніматеріали: анкети: «Моїдіїщодопрофілактикинаркотичних та

алкогольних проблем у моєїдитини», «Що я знаю про алкоголь та наслідки його вживання»; набірінформаційнихлистків:«Тематика профілактичних занять для батьків»,«Особливості дітейпідліткового віку», «Хибніуявленнябатьків, щозаважаютьефективнійпрофілактиці» (для кожного учасника).

Наочніматеріали: плакат ізназвоюпрограми для батьків та з епіграфом до неї.

Обладнання:дошкаабофліпчарт, робочийзошит та ручка(для кожного учасника),маркери та папір формату А3(для роботи в трьохгрупах).

Учасники:батьки, класний керівник.

Підготовка:психолог вивчає психолого-педагогічну літерату­ру на тему зборів і добирає необхідні книжки тажурнали для виставки; готує анкети та інформаційні листки.

Хід зборів

Перед початком тренінгу презентація програми на мультимедійному екрані.

1.Вправа"Взаємнапрезентація "

Ведучий:– Для успішноїроботи в групі, нам необхідноближчепознайомитися. Пропонуювиконативправу, яка допоможе нам це зробити. Створіть, будь ласка, пари за принципом "сусіди по колу”. Тепер вам необхідноотриматиінформацію один про одного у формі "інтерв’ю”. Через 2 хв. по черзі вам необхіднопрезентувати один одного протягом 1 хвилини.

2.Актуалізація теми

Ведучийзвертаєувагуучасників на плакат:

"Увійдіть до світудитини, доки відчинені двері…”– цейепіграф точно відображаєтематичнеспрямуваннянашоїпрограми. Розпочинатипрофілактикувживаннянаркотиків та алкоголю в підлітковомувіцізапізно. Кращепопередитипроблеми, ніжвирішуватиїх по мірінадходження. Щоозначає для мене профілактикавживаннянаркотиків та алкоголю дитиною? Чипотрібна вона взагалі? Чиповинніми,батьки, цимзайматися? Сьогодні ми обговоримоціпитання, аджезасвоєнняпрофілактичнихзнань та навичок буде неефективним, якщо ми вважатимемо, що нам це не потрібно.

3.Оцінкарівняінформованості

Ведучийпояснюєінструкцію до анкети, роздає ручки та анкетивсімучасникампрограми, кожному по два екземпляри.

Ведучий: – Заповніть, будь ласка, анкету: "Моїдіїщодопрофілактикинаркотичних та алкогольних проблем у моєїдитини”. Я даю вам анкету в двохекземплярах. Один визаповнюєте зараз. Іншийекземпляранкетизаповнюєчоловік (дружина) вдома. Таким чином, виматиметеможливістьпорівнятивідповіді та зробитивідповіднівисновки. Анкетизалишаються у вас. У вас є 3 хв. для заповненняанкети.

Можливіпитаннябатьків:

"Якщо не потрібноздаватианкети, навіщоїхзаповнювати?”

Відповідь:"Даніанкети не мають на метізбірінформації. Цесвоєрідний метод "самооцінки”. Питанняанкетиспрямовані на отримання вами певноїтематичноїінформації, допомагаютьзвернутиувагусаме на тімоменти в розвитку та вихованнідитини, яківиступаютьабо факторами ризикущодопоявинаркотичних та алкогольних проблем, або факторами захисту від них. Також, анкети – ценайкращийспосібперевіритисвої та отриматиновізнання з профілактики”.ЕТАПИ

4.Тематичний блок

Завдання для груповоїдискусії

Ведучий: – Чивважаєтевикориснимвпровадженняпрофілактичноїпрограми для батьків в школах? Чому?

Відповідіучасників

Коментарведучого:– Дякую вам за відповіді. Досвідбагатьохкраїнсвітупоказав, щопрофілактика, спрямованалишена учнівськийколектив, не є ефективною, тому булистворенікомплексніпрограми, спрямовані не лише на учня, а й нанайближчейогооточення, а саме: батьків, друзів, шкільнийперсонал. Програма для батьківнадаєможливістьотриматизнання за наступними темами...(Ведучийроздаєінформаційний листок "Тематика профілактичних занять для батьків”).

Ведучий: – Ефективністьпрофілактичнихдійзалежить від трьохскладових:

1. Коли починатипрофілактику.

2. Щосаменеобхідноробити.

3. Хто повинен церобити.

Ведучийрозподіляєгрупу на 3 мікрогрупи, даєпапір та маркер кожнійгрупі.

Завдання для роботи в групах

1 гр. – З якоговікунеобхіднопочинатипрофілактикунаркотичних та алкогольних проблем у дітей? Чому?

2 гр. – Якіпрофілактичнідії, на ваш погляд, можуть бути ефективними? Чому?

3 гр. – Хто повинен займатисяпрофілактикоюнаркотичнихтаалкогольних проблем у дітей? Чому?

Ведучий: – Ви можете обговоритивашізавдання у групах на протязі 7 хв., а потім один учасник з кожноїгрупипрезентуєвідповідь.

Відповідіучасників з 1-ої гр.

Коментарведучого:– Даннісоціологічногодослідженняговорять про те, щовік перших спроб алкоголю та наркотиківсуттєвомолодшає. А саме: перше вживанняалкогольнихнапоїввідбувається у 9 років. Найбільшийвідсотокучнівпочинаєвживатиалкогольнінапої у віці 13-14 років. Хоча б один раз у життівідчували стан сп’яніння 51% учнів (54% середхлопців та 42% у дівчат). 2% учніввідчували стан сп’яніння у 9 років. 21% 15-ти річниххлопців та 22% дівчатзазначили, щодехто з їхньогооточеннянапиваєтьсящонайменше один раз на тиждень. Зафіксованідані про перше вживаннямарихуани та інгалянтів (клей, ацетон) в 9 років. Деякі батьки навіть не замислюються над цимипитаннями, доки не настанепідлітковийвік. А коли дитинастаєпідлітком, з’являютьсяпроблеми, і треба вжедумати не про профілактикувживання, а про можливіметодипорятункудитини.ТАПИМІСТ ЧАС

Тематичний блок

Профілактику треба починати з народженнядитини, колими, батьки, демонструємодитинівласнуповедінку, відношення до певнихсуспільних норм, а такожсвоєставлення до вживання алкоголю та наркотиків. Дитинасхильнакопіювати, наслідуватиповедінкудорослих, особливо значущих для неї людей. Тому метод: "Сину, не вживай алкоголь – це погано”, – сказав батько, випиваючикелих пива”, буде неефективним.

Відповідіучасників з 2-ої гр.

Коментарведучого:– Вашійувазіпропонуюпрочитатиінформаційній листок: "Хибніуявленнябатьків, щозаважаютьефективнійпрофілактиці”. Профілактичнапрограма, яку ми розпочали, має на метіпоказати – яким чином можевідбуватисяпрофілактикаданих проблем у дитини за межами школи, тобто в родині. Аджебагатохто з нас не тільки не знає як поговорити про це, а, навіть, починаютьговоритилишетоді, коли проблема з’явилась. Можливостіщодопрофілактики є в кожнійсім’ї, адже для цього грошей не потрібно, потрібні три бажання: навчитисяефективноспілкуватися з дитиною; оволодітидостовірноюінформацією про наркотики, алкоголь та ВІЛ/СНІД і говорити про це з дитиною.

Відповідіучасників з 3-ої гр.

Коментарведучого:– Кожен повинен займатисясвоєю справою, а саме: міліціязаймаєтьсяпідлітками, яківже почали систематично вживати алкоголь або наркотики, лікарі – лікуютьвжезалежних від наркотиків людей, вчителінадаютьзнання та деякінавичкиповодження в колективі та забезпечуютьумови для профілактичноїдіяльності. А де дитинарозвивається, як особистість, навчаєтьсярозв’язуватижиттєвіпроблеми, отримуєпершіуявлення про світ, де вона, насамперед, сподівається на любов, підтримку та розуміння. Звичайно, в родині. Першіуявлення про наркотичніречовини у дитинивиникають у ранньомудитинстві на основіспостереження за поведінкоюбатьків. Формуванняставленнядитини до алкоголю та наркотиків є важливоючастиноюжиттяродини. Саме у сім’їдитиназдобуває перший життєвийдосвід, вчиться як поводитися в різнихсоціальнихситуаціях. Дужеважливо, щоб те, чого ми навчаємодитину, підкріплювалосяконкретними прикладами, щоб вона бачила, що у нас теорія не розходиться з практикою.

Ведучий: – Як видумаєте, чизалежитьставленнядитини до профілактичних занять у школі від ставленнябатьків до профілактичноїроботи в школі?ЕТАПИ ЗМІСТ ЧАС

Тематичний блок

Відповідіучасників

Коментарведучого:– Ми виконуємоважливу роль у формуванніставленнянашоїдитини до профілактичних занять, а саме: ми можемоабозакріпити в нашійдитинінабутіпрофілактичнінавички, абовідвернутиїїувагу від профілактичноїдіяльностісвоєюбайдужістю, пасивністючиагресивністю. Наша роль постає у формуваннінавичокбезпечноїповедінкидитини, в тому числі в їїстійкійвпевненійвідмові від наркотиків і алкоголю. Моделіповедінки, які ми демонструємо у себе вдома, даютьдитинісильністимулиутримуватися від наркотичнихречовин, чи, навпаки, провокуютьекспериментування з ними. Дитинаменшсхильнадонаркотичних проблем, якщо вона міцноприв’язана до своєїсім’ї,якщо вона пов’язана з їїцінностями, звичаями, якщодитинауспішновиконує свою родинну роль, обов’язки, і її за цевинагороджують. Коли дитинанавчиласьприйматиправильнірішення в сім’ї, вона більшздатна на розумнірішення в іншихжиттєвихситуаціях у суспільстві. Ми повинніматиточну й сучаснуінформацію про наркотики та алкоголь для того, щобпередатиїїдітям. Якщо ми лишеміркуємо, що "цежахливо, дурістьтощо”, то цьогонедостатньо, щобдопомогтидитині. У нас є знання про алкоголь, йогодію на психіку й тілолюдини – цевжепривід для розмови й обговорення з дитиною.

Одержанняінформаційного листка

Набірінформаційнихлистків:

«Тематика профілактичних занять для батьків», «Особливості дітей підлітковоговіку», «Хибніуявленнябатьків, щозаважаютьефективнійпрофілактиці».

Кiлькiсть переглядiв: 247

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 28 Червня 2022

Цей сайт безкоштовний!