/Files/images/shkola/Безымянный.png

Звіт директора школи

Бойко Ніни Іванівни про функціонування та розвиток навчального закладу у 2018-19 н.р.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.05 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації був проведений аналіз роботи за 2018/2019 навчальний рік, і встановлено наступне.

У своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор, я керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу.

Метою діяльності колективу навчального закладу у 2019/2020 навчальному році була всебічна реалізація державної політики у сфері освіти, яка визначена вимогами Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», враховуючи чинні зміни до нього, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Черкаської обласної державної адміністрації, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Статуту закладу, а також інших важливих нормативних документів України. Значна увага приділялася вивченню, обговоренню та впровадженню в життя Розпорядження № 988-р від 14 грудня 2016 року «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року». Зокрема, приділена увага упровадженню мети Концепції за такими напрямами:

Ø впровадження нових державних стандартів загальної середньої освіти з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;

Ø запровадження принципу педагогіки партнерства;

Ø підвищення мотивації вчителя шляхом підвищення рівня його оплати праці,надання академічної свободи та стимулювання до професійного зростання;

Ø запровадження принципу дитиноцентризму;

Ø удосконалення процесу виховання;

Ø засвоєння нового змісту освіти й набуття ключових компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості;

Ø децентралізація та ефективне управління, що сприятиме реальній автономії закладу;

Ø створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови,засоби й технології для навчання здобувачів освіти, учителів і батьків.

Результати роботи закладу свідчать про те, що в школі працюють професіонали своєї праці, які підтверджують високий статус нашого закладу в освітянському просторі району й рейтингу закладів.

Організація діяльності педагогічного колективу була обумовлена перспективними завданнями школи, педагогічною проблемою «Формування ключових компетентностей учнів через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх технологій». Матеріально-технічна база школи задовільна й відповідає санітарним вимогам щодо експлуатації навчальних приміщень й надання освітніх послуг.

Проектна потужність будівлі розрахована на 500 учнів.

Загальна площа всіх приміщень – 1512,65 м2. Функціонують 13 кабінетів.

В 2018/2019 навчальному році в школі здобувало освіту 214 учнів.

У 2018/2019 було укомплектовано 11 класів школи: найбільш чисельні класи – 5-й – 25 учні, 7-й – 25 учні, 2-й – 23 учні. Найменш чисельні – 10 клас – 13 учнів; 6 клас – 14 учнів, 1 клас – 15 учнів.

Робота щодо рівного доступу до якісної освіти, обов’язковості загальної середньої освіти

Проведено організаційну роботу, видано накази:

- «Про закріплення території обслуговування за працівниками школи на 2018/2019 навчальний рік та проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку»;

- «Про підготовку та організований початок 2018/2019 навчального року»;

- «Про порядок організації роботи школи у 2018/2019 навчальному році та дотримання санітарно-гігієнічного режиму».

Педагогічним колективом проведено певну роботу щодо збереження й розвитку мережі. На початку 2018/2019 навчального року в школі було 11 класів, із них 1-4-х – 4 класи, 5-9-х - 5 класів, 10-11-х - 2 класи. Станом на 01.09.2018 року становила 214учнів. Протягом року із школи вибуло 2 учні і прибуло – 2 учні. Забезпечено стабільне зростання учнівського контингенту.

Стан і розвиток шкільної мережі

Навчальний заклад має у своєму складі класи початкової, базової та старшої школи.

На кінець 2018/2019 навчального року було 11 класів, у них станом на 31.05.2019 навчалося 214 здобувачів освіти. Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня – 5 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи.

Таблиця 1.1. – Рух учнів за 2018/2019 навчальний рік

Класи 1-4 5-9 10-11 Всього
На 01.09.2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 23 24 20 22 28 20 20 21 8 10 214
Прибуло 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Вибуло 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
На 31.05.2019 18 23 24 21 22 28 20 19 19 8 10 214

Переважна більшість руху учнів зумовлена зміною місця проживання родини.

За здобуттям повної загальної середньої освіти здійснюється систематичний контроль зі сторони органів місцевого самоврядування, відділу освіти та адміністрації закладу.

Виконання ст. 53 Конституції України, Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», наказу Держкомстату України від 06.08.2010 р. № 317 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77- РВК (один раз на рік) "Звіт про кількість дітей шкільного віку"» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної служби статистики України від 16 листопада 2015 року № 331) було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають на території села. Середня наповнюваність у класах складала 19,5 учня. За останні три роки мережа класів є стабільною.

Станом на 1 вересня 2018 року до першого класу були зараховані 15 дітей. З початком навчального року вжито всіх заходів щодо охоплення навчанням всіх дітей шкільного віку та забезпечення обов’язковості та доступності загальної середньої освіти.

Прийом учнів до 1 класу зростає: у 2018/2019 н. р. він становив –15 учнів.

До 1 класу у 2019/2020 навчального року планується зарахувати 29 учнів.

Підвіз

Згідно районної цільової Програми «Шкільний автобус» у минулому навчальному році здійснювався підвіз до закладу 69 учнів та 4 учителів.

Робочий навчальний план

З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти було забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами для кожного класу.

Допрофільна і профільна підготовка

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі» здійснюється допрофільна підготовка учнів 8 – 9-х класів та профільне навчання учнів 10 – 11-х класів (математичний та історичний напрями). З метою забезпечення потреб учнів, враховуючи моніторингові дослідження, анкетування, в школі запроваджувалися курси за вибором, факультативи, індивідуальні години. Також увага цьому питанню приділялася при проведенні класних годин, загальношкільних та класних батьківських зборів.

Таблиця 1.3. – Допрофільна підготовка

Навчальний рік Всього учнів Відсоток охоплення Предмети
Класів Учнів
2015/2016 2 41 100 Історія України, біологія, фізика.
2016/2017 2 38 100 Історія України, українська мова, математика
2017/2018 2 39 100 Фізика, біологія, українська мова
2018/2019 2 40 100 Історія України, біологія, англійська мова, фізика

Таблиця 1.4 – Профільне навчання

Навчальний рік Всього учнів Відсоток охоплення Напрям, профіль
Класів Учнів
2015/2016 2 30 100 Історія України (10 клас) Математика (11 клас)
2016/2017 2 25 100 Математика (10 клас), Історія України (11 клас)
2017/2018 2 30 100 Історія України (10 клас) Математика (11 клас)
2018/2019 2 33 100 Математика (10 клас) Історія України (11 клас)

У школі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями, роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, допрофільної підготовки, формування шкільної мережі.

Таблиця 1.5 – Статистичні дані працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів

Рік 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Усього випускників 9-х класів. З них: 19 18 21
10 класи денних шкіл (ЗНЗ) 12 8 12
ПТНЗ з середньою освітою 6 3 4
ВНЗ І-ІІ рівнів 2 7 5
Усього випускників 11-х класів. З них : 6 11 10
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 3 5 6
ВНЗ І-ІІ рівнів 4 1
ПТНЗ 3 2 3

Учителями школи та класними керівниками проводились зустрічі з представниками ВУЗів, технікумів, ПТУ. Постійно здійснювалося анкетування як батьків, так і здобувачів освіти на предмет врахування інтересів старшокласників та їх батьків у подальшій роботі навчального закладу.

Продовжувалося впровадження Державного стандарту (2-10 класи), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462.

Керуючись Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, згідно з планом наступності між дошкільним та початковим ступенем навчанням, з метою підготовки дітей до навчання у 1 класі у 2018/2019 навчальному році, з метою узагальнення світового досвіду з освітньої діяльності, перебудови освітнього процесу на компетентнісних засадах, підготовці вчителя відповідно до Концепції нової української школи, в закладі був складений та частково (80%) реалізовано план заходів щодо підготовки здобувачів освіти до навчання у 1 класі у 2018/2019 навчальному році.

Реалізація Державного стандарту, затвердженого постановою КМУ «Про затвердження ДС початкової загальної освіти» від 21 лютого 2018 р. №87 проаналізовано та узагальнено на методичному об'єднанні вчителів початкових класів від 29.08.2019 (протокол №4).

Впровадження освітніх програм нової української школи

Відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту»,що набрав чинності 28 вересня 2017 року, статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту»(із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2442-VI від 06.07.2010; в редакції Закону№ 2145-VIII від 05.09.2017) освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт освіти відповідного рівня. Освітня програма розроблена закладом освіти для для декількох рівнів освіти (наскрізна освітня програма). На основі освітньої програми закладу був складений та затверджений навчальний план, що конкретизував організацію освітнього процесу.

Моніторинг якості освіти у 2018/2019 навчальному році

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної початкової, базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, розвитку здібностей кожного здобувача освіти.

У 2018/2019 навчальному році:

- до наступного класу станом на 31.05.2019 переведено всіх здобувачів освіти 1-8,10-х класів та станом на 13.06.2019 переведено 21 учень 9-го класу;

- повну загальну середню освіту здобули 10 учнів;

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у освітній процес форм і методів роботи в закладі проводиться діагностика та моніторинг результативності навчання здобувачів освіти. Основна увага приділяється проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та семестрових балів, підсумків державної підсумкової атестації, участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах, результативності ЗНО.

Аналізуючи стан успішності учнів 2 – 11-х класів у 2018/2019 навчальному році, слід зазначити:

високий рівень знань мають – 8 учнів (4,35 %);

достатній рівень –71 учень (38,37 %);

середній рівень – 96 учнів (51,89 %);

початковий рівень – 7 учнів (3,78 %).

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти показав, що збільшується кількість учнів з початковим та середнім рівнів.

Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті.

За результатами річного оцінювання здобувачі освіти були нагороджені Похвальними листами та Похвальними грамотами.

Таблиця 1.7. – Порівняльний аналіз нагородження Похвальними листами

Рік Похвальна грамота Похвальні листи
2016/2017 0 9
2017/2018 3 8
2018/2019 2 7
Моніторинг державної підсумкової атестації

В цьому навчальному році можна простежити тенденцію до підвищення рівня результативності підготовки здобувачів освіти до державної підсумкової атестації.

Узагальнена інформація про проведення ДПА - 2018/2019 н.р. здобувачів освіти

4-го класу виглядає наступним чином:

Навчальний предмет Кількість учнів 4 класів Складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
початковий 1-3 бали середній 4-6 балів достатній 7-9 балів високий 10-12 балів
1 Українська мова 16 16 3 5 6 2
2 Математика 16 16 3 4 4 5

Узагальнена інформація про проведення ДПА - 2018/2019 н.р. здобувачів освіти

9-го класу виглядає наступним чином:

Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів) Загальна кількість учнів 9-х класів Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом) Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)
початковий середній достатній високий
1 українська мова (диктант) 26 0 26 7 4 10 5
2 математика 26 0 26 5 12 7 2
3 біологія
4 географія
5 іноземна мова (англійська)
6 історія України 26 0 26 3 11 7 5

Узагальнена інформація про проведення ДПА (ЗНО) - 2018/2019 н.р. здобувачів освіти 11-го класу виглядає наступним чином:

Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів) Загальна кількість учнів 11 (12)-х класів Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА Кількість учнів, які складали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
початковий середній достатній високий
Українська мова 10 0 10 2 4 3 1
Історія України 10 0 5 0 2 3 0
Математика 10 0 9 1 4 3 1
Біологія 10 0 3 0 3 0 0
Географія 10 0 3 0 3 0 0
Фізика 10 0 1 0 0 1 0

Робота з підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання

У 2019 році основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання проводилася у травні-червні. Для всіх випускників школи результати ЗНО з трьох предметів – української мови і літератури, математики або історії України та предмета за вибором зараховувались як результати державної підсумкової атестації.

З метою інформування випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО 2019 році у закладі проведені інформаційно-роз’яснювальні заходи, а саме:

- на сайті розміщувалась оперативна інформація для майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків;

- був оформлений інформаційний куточок з питань організації та проведення ЗНО за уніфікованими матеріалами, розробленими УРЦОЯО;

- були проведені батьківські збори з метою ознайомлення випускників та їх батьків з особливостями ЗНО;

- проведено ознайомлення випускників з інформаційними ресурсами офіційного сайту УРЦОЯО;

- створені умови для реєстрації випускників на пробне ЗНО, основну сесію шляхом надання доступу до мережі Інтернет та надання консультативної допомоги випускникам;

- розповсюджувалась поліграфічна продукція УРЦОЯО з питань проведення пробного тестування та основної сесії;

- забезпечено участь педагогічних працівників у семінарах, що проводились для педагогічних працівників, залучених до проведення ЗНО;

- взяли участь у районному та регіональному моніторингових дослідженнях якості освіти: готовність до ЗНО (тестування за зразками завдань ЗНО) з української мови та літератури, з історії України та математики.

Результати моніторингу якості загальної середньої освіти учнів 11 класу з української мови - учитель Бойко Н.І.

Кількість учнів, які брали участь у моніторингу 10. Середній бал річного оцінювання -6.8. Середній бал ДПА -5.9. Результат погіршився на 0.9 бала. Поріг у цьому році 23 бали. Не подолали поріг: Коваленко М., Пономарьов Е., Юхименко Ж., Дерій Є. Якісний показник 40%.

Результати річного оцінювання у 2018/2019 н.р. за рівнями навчальних досягнень Результати ДПА за рівнями навчальних досягнень
Початковий рівень Середній рівень, Достатній рівень Високий рівень Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів %
Українська мова - - 5 50 2 20 3 30 2 20 4 40 3 30 1 10

Результати моніторингу якості загальної середньої освіти учнів 11 класу з математики - учитель Сергієнко Л.І. та Савісько Т.І.

Кількість учнів, які брали участь у моніторингу 9.

Середній бал річного оцінювання -6.4. Середній бал ДПА -6.4. Результат повністю відповідає річному оцінюванню. Поріг у цьому році 11 балів. Не подолали поріг: Пономарьов Е., Юхименко Ж.. Якісний показник 44%.

Результати річного оцінювання у 2018/2019 н.р. за рівнями навчальних досягнень Результати ДПА за рівнями навчальних досягнень
Початковий рівень Середній рівень, Достатній рівень Високий рівень Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів %
математика 1 11,1 4 44,5 1 11,1 3 33,3 1 11,1 4 44,5 3 33,3 1 11,1

Результати моніторингу якості загальної середньої освіти учнів 11 класу з фізики - учитель Куля Т.М.

Кількість учнів, які брали участь у моніторингу - 1

Результати річного оцінювання у 2018/2019 н.р. за рівнями навчальних досягнень Результати ДПА за рівнями навчальних досягнень
Початковий рівень Середній рівень, Достатній рівень Високий рівень Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів %
Фізик - - - - - - 1 100 1 - - - 1 100 - -

Участь брав Колос Ігор . Він отримав 34 тестових балів та оцінку 9. Поріг з фізики 13 балів. Якісний показник 44%.

Результати моніторингу якості загальної середньої освіти учнів11 класу з історія України. Учитель Буряченко О.Л.

Кількість учнів, які брали участь у моніторингу 5.

Середній бал річного оцінювання 6.8 . Середній бал ДПА – 6.8. Поріг у цьому році 27 балів. Не подолали поріг: 7 учнів. Якісний показник 60%.

Результати річного оцінювання у 2018/2019 н.р. за рівнями навчальних досягнень Результати ДПА за рівнями навчальних досягнень
Початковий рівень Середній рівень, Достатній рівень Високий рівень Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів %
Історія України 1 20 1 20 2 40 1 20 2 40 3 60

Результати моніторингу якості загальної середньої освіти учнів 11 класу з біології, учитель Паламар В.І.

Кількість учнів, які брали участь у моніторингу – 3.

Середній бал річного оцінювання – 8. Середній бал ДПА -5.6. Поріг у цьому році 23 бали. Подолали поріг усі. Якісний показник 0 %.

Результати річного оцінювання у 2018/2019 н.р. за рівнями навчальних досягнень Результати ДПА за рівнями навчальних досягнень
Початковий рівень Середній рівень, Достатній рівень Високий рівень Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів %
3 100
Біологія - - 1 33,3 1 66,7

Результати моніторингу якості загальної середньої освіти учнів 11 класу з географії, учитель Чернишов А.І.

Кількість учнів, які брали участь у моніторингу – 2.

Результати річного оцінювання у 2018/2019 н.р. за рівнями навчальних досягнень Результати ДПА за рівнями навчальних досягнень
Початковий рівень Середній рівень, Достатній рівень Високий рівень Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів % кількість учнів %
3 100
Географія - - - - - - 2 100

Середній бал річного оцінювання – 10. Середній бал ДПА - 8. Поріг у цьому році 20 балів. Подолали поріг всі. Якісний показник 0 %.

Результати складання учнями ДПА (ЗНО – 2018) були проаналізовані на нараді при директорові, педагогічній раді та на засіданні РМО. Розроблено план заходів по усуненню недоліків.

Участь у пробному й основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року було організовано відповідно до чинних нормативно – правових документів. Необхідно продовжити роботу щодо якісної підготовки до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації.

Таблиця 1.13. – Стан забезпеченості підручниками

Класи Рік навчання 2015/2016 Рік навчання 2016/2017 Рік навчання 2017/2018 Рік навчання 2018/2019
1-11 97% 98,2%. 95% 96%

У 2019/2020 навчальному році стан забезпеченості підручниками становитиме - 95%.

Кадрове забезпечення

На початок 2018/2019 навчального року навчальний заклад було забезпечено педагогічними кадрами на 95% (вакансія вчителя трудового навчання). Кількість педагогів, класних керівників, членів адміністрації визначено кількістю класів, сіткою годин за навчальним планом та штатним розписом. Відбір і розташування педагогічних кадрів проводиться таким чином, щоб колектив забезпечував високу якість освітнього процесу протягом усього періоду перебування здобувачів у закладі.

Розташування кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції. Освітній рівень педпрацівників відповідає займаним посадам.

Таблиця 1.14. – Склад педагогів

К-сть учителів Адміністрація Категорії Освіта Звання
Всього Основних Сумісників Директор Заступник директора Педагог-організатор вищої першої другої спеціаліст повну вищу базову вищу неповну вищу вчитель-методист старшій учителів відмінник народної освіти відмінник освіти України
27 27 0 1 2 1 12 13 1 1 26 0 0 4 4 0 0

Освіта та спеціальність педагогів відповідає займаним посадам. Освітній рівень педагогів залишається високим.

Рух кадрів – 0 %. Це свідчить про високу стабільність педагогічного колективу.

Таблиця 1.15. – Підсумки атестації педагогічних працівників

ПІБ педагога Предмет Кваліфікаційна категорія Звання
1 Ничеглод Оксана Володимирівнапочаткові класивища категоріястарший учитель
2 Софієнко Валентина Василівназарубіжна літературавища категорія--

В 2018/2019 навчальному році педагогів з вищою та першою категоріями становить більш половини, що свідчить про високий потенціал закладу.

План підвищення кваліфікації на 2018/2019 навчальний рік виконано.

Таблиця 1.16. Підвищення кваліфікації протягом навчального року

ПІБ Напрям Курси Спецкурси
1 Хоменко Валерій Борисовичзахист ВітчизниЗ 05.02.2018 р.
2 Ритченко Микола Миколайовичфізика, математикаЗ 19.02.2018 р.
3 Безвіконна Лариса Павлівнапочаткові класиЗ 16.04. 2018 р.
Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття у процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя його принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога закладу та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей, максимальне сприяння їхньому розвитку.

У школі були створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Упровадженню в життя принципу розкриття обдарованості сприяла спільна діяльність практичного психолога школи та педагогів. З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять з предметів навчального плану.

Учні школи брали активну участь в конкурсах «Колосок», «Олімпіс», «Кенгуру», «Левеня», «Лелека», «Соняшник», «Геліантус», «Кришталева сова», «Весняний колосок», що стали традиційними.

Педагоги закладу проводять роботу з обдарованими дітьми, залучаючи їх до участі в шкільних і районних олімпіадах, зокрема у І етапі взяли участь 87 учнів (6-11 класів), що становить 74,35%, у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін взяли участь 44 здобувача освіти (минулий рік – 42 чол.).

Участь учнів школи у інтернет–олімпіадах:

Предмет клас учень бали учитель
Біологія 8 Куля Дмитро 59 Чурута Л.В.
Біологія 10 Матюшенко Артем 31 Паламар В.І.
Історія 8 Куля Дмитро 30 Буряченко О.Л.
Історія 10 Матюшенко Артем 49 Буряченко О.Л.
Правознавство 10 Матюшенко Артем 19 Буряченко О.Л.
Фізика 10 Матюшенко Артем 54 Куля Т.М.
Хімія 8 Куля Дмитро 24 Чурута Л.П.

Участь учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад

Предмет клас учень бали учитель
Математика 8 Куля Артем 21 Савісько Т.І.
Математика 11 Колос Ігор 18 Сергієнко Л.І.
Фізика 8 Куля Дмитро 32 Куля Т.М.
Фізика 9 Останній Ігор 23 Снитко Т.М.
Біологія 8 Куля Дмитро 27 Чурута Л.В.
Географія 10 Матюшенко Артем 43 Чернишов А.І.

З предметів суспільно-гуманітарного циклу прийняли участь 12 учнів. Друге місце з української мови зайняв Куля Дмитро (учитель Бойко Н.І.).

Участь учнів школи у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад

Предмет клас учень місце учитель
Математика 8 Куля Дмитро ІІІ Савісько Т.І.
Фізика 8 Куля Дмитро IV Куля Т.М.
Біологія 8 Куля Дмитро IV Чурута Л.В.

Під час вшанування обдарованих дітей на святі у смт. Драбові Куля Дмитро, учень 8 класу отримав сертифікат на отримання стипендії, а вчитель математики Савісько Т.І. отримала подяку за підготовку учня до обласної олімпіади.

Таким чином, аналіз досягнень дає змогу визначити, що у 2018/2019 навчальному році була проведена незначна робота з виявлення творчих здібностей та розвитку обдарованості учнів.

Результати, яких досягли здобувачі освіти протягом навчального року, свідчать про недостатній рівень роботи педагогічного колективу за програмою «Обдарована молодь». На жаль, не всі шкільні методичні об’єднання проводили плідну роботу з підготовки до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсі-захисті робіт МАН, інтелектуальних турнірах та конкурсах.

Комп'ютеризація та інформатизація освітнього та управлінського процесів

Упровадження сучасних інформаційно - комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління школи.

У навчальному закладі створено два комп’ютерні класи, в яких знаходиться 22 комп’ютери. Загальна кількість комп’ютерної техніки – 39. У наявності 4 мультимедійні проектори та одна мультимедійна дошка.

Навчальний заклад має власний сайт, на якому постійно оновлюється інформація з життя школи.

Охоплення здобувачів освіти харчуванням

Учні школи (83 %) одержують гарячі обіди.

Гарячим безкоштовним харчуванням (бюджетні кошти) було охоплено 39 учнів 1 – 11 класів, вартість харчування становила у І семестрі – 10 грн., у ІІ семестрі – 12 грн. на одного учня. Решта учнів харчувались за батьківську плату.

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків. Проводилася роз'яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім'ї дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування. Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналів бракеражу. Регулярно складалося щоденне меню на підставі перспективного двотижневого меню-розкладки, затверджувалося директором школи. На жаль, не було змоги забезпечити умови дітям, які потребують дієтичного харчування.

Створено з представниками ради школи групу контролю за якістю харчування дітей.

Але в організації харчування були окремі недоліки: недостатньо організовано «овочевий стіл», недостатня кількість фруктів, сиру, риби, яєць.

Соціальний захист здобувачів освіти

Протягом 2018/2019 навчального року робота на виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій у навчальному закладі, проводилась згідно Конституції України; Конвенції ООН про права дитини; Законів України; Постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України; Указів Президента України; нормативних документів Міністерства освіти і науки України; відповідних розпорядчих документів Головного управління освіти і науки облдержадміністрації; відповідних розпорядчих документів відділу освіти Драбівської райдержадміністрації.

У школі призначено соціальний педагог з охорони дитинства (Фесенко Н.Б.), яка у своїй роботі співпрацює зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї та молоді, з відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, органами охорони здоров’я та іншими державними та громадськими організаціями місцевого рівня.

На початку року у школі укладено списки учнів пільгових категорій. На обліку перебували 66 учнів пільгового контингенту. З них: 2 учні – діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, 4 учні – напівсироти, 2 учні – діти з малозабезпечених сімей, 25 учнів – діти з багатодітних сімей; 2 учні – діти з інвалідністю, 12 – діти, батьки яких учасники АТО.

Таблиця 1.18. – здобувачі освіти пільгових категорій

Соціальна категорія 2017/2018 2018/2019
на початок на кінець на початок на кінець
1. Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 2 2 2 2
2. Дітей-напівсиріт 4 4 4 4
3. Дітей з багатодітних сімей 22 23 25 25
4. Дітей з малозабезпечених сімей 16 16 16 16
5. Дітей з інвалідністю 8 8 8 8
6. Дітей переселенців із зони ЧАЕС 0 0 0 0
7. Дітей, які проживають в сім'ях, що опинились в складних життєвих обставинах 15 15 15 15
8. Дітей, батьки яких – учасники бойових дій в зоні АТО) 13 13 13 13

Соціальним педагогом спільно з класними керівниками, практичним психологом проведено обстеження умов проживання учнів пільгових категорій, про що складено відповідні акти (вересень, січень).

Діти-сироти (2 учні), діти з малозабезпечених сімей (16 учнів), діти-інваліди (8 учнів), діти, батьки яких є учасниками бойових дій (13 учнів), забезпечені безкоштовним харчуванням.

Учні пільгових категорій залучені до роботи шкільних гуртків, а саме:

Гурток «Вокалу» – 9 учнів ;

Гурток «Футбольний» – 5 учнів;

Гурток «Волейбольний» – 2 учні;

Гурток «Баскетбольний» – 3 учні.

Щоквартально надаються звіти з питань соціального захисту до відділу освіти.

Діти пільгових категорій залучені до проведення класних та загальношкільних виховних заходів, екскурсій, виконують свої доручення у класах.

Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку 2019 року на базі школи працювали оздоровчі табори з денним перебуванням «Сонечко», "Чайка"

За період з 03.06.2019 по 21.06.2019 у таборах відпочили 103 учні 1 – 8, 10 класів. Під час роботи у таборах учні отримували безкоштовне дворазове гаряче харчування. Під час роботи у таборах проводилися екскурсії, поїздки, пішохідні прогулянки, різноманітні ігри та конкурси, що сприяли змістовному оздоровленню дітей.

Підтримувався санітарно-гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі.

Було забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності дітей, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі території ліцею.

Скарг та травмування учасників дитячого закладу відпочинку не було.

Охоплення здобувачів школи позашкільною освітою

На базі закладу працювали 6 гуртків: «Футбольний» (2 групи, керівник Савісько В.П.), «Тенісний» (керівник Чурута Л.П.), «Волейбольний» (керівник Хоменко В.Б.), «Баскетбольний» (керівник Третяк В.І.), «Вокальний» (керівник Безвіконна С.В.), «Як зберегтися від ВІЛу» (керівник Вавілова Л.А.).

Результати своєї роботи гуртківці представляють на районних виставках та спортивних змаганнях.

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу ліцею з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу. Наказом по школі на початку навчального року призначений відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеку життєдіяльності.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено два куточки з безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на оперативних нарадах, педрадах та нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Протягом року з учнями школи проводилися профілактичні бесіди працівниками дільничної лікарні.

Створення умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я здобувачів освіти та педагогів

Ураховуючи пріоритетні напрямки діяльності соціально – психологічної служби в 2018/2019 навчальному році практичний психолог проводив діагностичну, профілактичну, просвітницьку, корекційно-відновлювальну, розвивальну, консультаційну роботу. Особлива увага приділялася дітям під час входження в нові періоди життя.

До Дня боротьби зі СНІДом проведено профілактичні бесіди та години психолога «Здоров’я перш за все», «СНІД – чума сучасного світу», «Людина і її здоров’я», «Здоровим бути здорово». В 5-11 класах проведено бесіди «Боротьба з курінням — боротьба за здоров’я».

З метою профілактики ксенофобії проведено години психолога «Вчимося жити в мирі і злагоді» (6 клас), «Ефективне спілкування — запорука успіху» (9 клас), «Основні стратегії в процесі взаємодії» (11 клас), «Ми дружний клас» (5 клас), «Усі ми різні, усі ми – рівні» (7 клас). Проведено тиждень протидії торгівлі людьми, в ході якого проведені опитування учнів (первинні та вторинні), перегляд і обговорення фільму «Станція призначення – життя». Проведена година психолога «Торгівля людьми – сучасна форма рабства», гра «Я шукаю роботу»

З метою формування в учнів позитивно-емоційного ставлення до ЗНО та ДПА для 9 і 11 класу проведено тренінгові заняття «Шлях до успіху» та «Не хвилюйтесь, у вас просто ДПА» та консультації.

Проведено години психолога: «Знайомство з собою» 4 клас, «Таємниця мого я» 2 клас, «Як досягти успіху» 7 клас, «Крок до життєвого успіху» 8 клас, «В кожній людині – сонце, тільки дайте йому світити» .

Проведена профілактична робота з попередження суїцидальної поведінки учнів. Підготовлені виступи та презентації «Обережно – «Синій кит» для батьків. Для учнів проведено захід «Життя – дар. Бережи його!».

Профілактичне медичне обстеження

У квітні 2019 року учні 1 – 9 класів школи пройшли медичне обстеження лікарями Шрамківської дільничної лікарні з метою визначення спеціальної, основної та підготовчої груп для занять з фізичної культури. Здобувачі освіти 10 – 11 класів були обстежені у грудні 2018 року.

Медичний огляд виявив найпоширеніші захворювання: сколіоз; серцево-судинні, неврологічні та захворювання органів зору.

Учням було видане направлення на лікування або профільне обстеження.

Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, в школі не було.

Усі учні за графіком, пройшли вікові обстеження, щеплення, здали аналізи.

Найбільша денна захворюваність учнів прийшлася на зимовий період , а найменша – на весняний період.

Усі учні (9 – 11 класів) призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та одержали приписне свідоцтво.

Фінансово-господарська діяльність

Усі державні кошти, що були витрачені протягом навчального року висвітлені на сайті закладу.

Навчальний заклад приймав благодійну допомогу батьків, колишніх випускників у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також продуктів харчування, що були оприбутковані у бухгалтерії відділу освіти.

Проводиться велика робота по зміцненню матеріально-технічної бази та збереженню майна, і головне у школі був проведений капітальний ремонт ганку.

Але є питання, що потребують вирішення капітального ремонту шкільної їдальні, проблемою є відсутність пожежної сигналізації, заміна електропроводки школи, будівництво спортивного залу.

У закладі є традиційним залучення батьків до тісної співпраці у організації та проведенні будь-яких заходів, вечорів, акцій. Разом дбаємо про поліпшення умов навчання, підвищення рівня проведення виховних заходів, поповнення матеріально-технічної бази, проведення ремонтних робіт. Користуючись нагодою хочу подякувати вам, шановні колеги та однодумці, любі батьки за підтримку, розуміння, слушну допомогу в управлінні діяльністю школи.

Свою допомогу і підтримку нам надавали:

• голова Шрамківської сільської ради Куля А.А..;

• голова районної державної адміністрації Гайдай І.В.;

• голова районної ради Дзега В.Д.ї;

• директор СТОВ «Лани Драбівщини» Власенко С.І.;

Таким чином, завдяки спільною працею забезпечено сталий розвиток навчального закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 91

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Демонстраційний сайт загальноосвітньої школи

вулиця, номер будинку,
поштовий індекс, область, місто,
країна

Дата останньої зміни 28 Червня 2022

Цей сайт безкоштовний!